Μια νέα υπηρεσία ενεργοποιήθηκε από τις 08/01/2014 στο taxisnet και αφορά το Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ που αφορά την πιστοποίηση πληρωμής όλων των φόρων ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ, ΦΑΠ) για τα έτη 2010-2013 και είναι απαραίτητη από 1/1/2014 για όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

enfiaTo Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ αφορά τα Φυσικά Πρόσωπα ιδιοκτήτες ακινήτων και βεβαιώνει ότι ο υπόχρεος έχει πληρώσει όλους τους φόρους ακινήτων. Το Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ακίνητων είναι πλέον απαραίτητο για κάθε μεταβίβαση ακινήτου, για αποδοχή κληρονομιάς ακινήτου και κάθε συμβολαιογραφική πράξη που αφορά ακίνητη περιουσία. Το Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για Φυσικά Πρόσωπα θα εκδίδεται μέσω του taxisnet με τους προσωπικούς κωδικούς του φορολογούμενου.

Για το έτος 2014 χορηγείται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2010-2013. Το Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για Φυσικά Πρόσωπα εκδίδεται για κάθε Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) χωριστά. Το πιστοποιητικό απαιτείται για όλους τους φορολογουμένους που συμβάλλονται στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, για τα έτη 2010 έως και 2013, εφόσον είχαν υποχρέωση να συμπεριλάβουν το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου στις δηλώσεις ΦΑΠ.
Το ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ εκδίδεται για τους κάτωθι λόγους:

 • ● Μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία
 • ● Μεταβίβαση ακινήτου με εκούσιο πλειστηριασμό
 • ● Μεταβίβαση ακινήτου με χαριστική αιτία
 • ● Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο ακινήτου
 • ● Αποδοχή κληρονομιάς

 • ● Εγγραφή υποθήκης
 • ● Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας
 • ● Σύσταση πραγματικής δουλείας επί ακινήτου
 • ● Σύσταση προσωπικής δουλείας επί ακινήτου
 • ● Ανταλλαγή ακινήτου
 • ● Συζήτηση αγωγής ενώπιον δικαστηρίου

 • ● Άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου
 • ● Οποιαδήποτε ενέργεια, ενώπιον δημόσιας αρχής, πλην δικαστηρίου”Το ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ δεν χορηγείται για δικαιώματα επί αγροτεμαχίων φυσικών προσώπων.

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για την καταχώρηση της αποδοχής κληρονομιάς.

Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ ή την υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, υποχρεούται να το προσκομίζει ο εξ αδιαθέτου ή ο εκ διαθήκης κληρονόμος, ο οποίος ήταν υπόχρεος στην υποβολή δήλωσης για τα αντίστοιχα έτη. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ επίσης προσκομίζεται από τον κληρονόμο και για τον αποβιώσαντα, εφόσον δεν έχει παρέλθει από το θάνατο του, το χρονικό διάστημα για το οποίο προβλέπεται η λήψη του πιστοποιητικού.
Το ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό μπορείτε να το εκτυπώσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www1.gsis.gr/webtax3/etak/faces/index.jspx